A megmaradás mintázata: naphéroszok a Kárpát-medencében

Térképre vetítve is meg lehet nézni, hány helyen őrizték meg a magyar megmaradás híres aranykori példázatát

Szinte minden elérhető népmesei variánst felmutat nekünk az Aranyhajú Hármasok Produkció kommunikációs felületén ma elérhetővé vált, térképpel kombinált Mesekatalógus, amely az aranyhajú gyermekekről szóló közismert magyar népmese egymástól sokszor jelentősen eltérő alakváltozatait gyűjtötte össze.

Az Aarne–Thompson–Uther (ATU) Index nemzetközi besorolása szerint az ATU 707 jelzetet viselő történetet több okból is érdemes minden létező változatát figyelemmel kísérve is szemügyre vennünk, s ez a mesekatalógus ebben a szellemi munkában segít minket eligazodni.

Az ismert folklorista, Dégh Linda hívta fel a figyelmet arra, hogy ezt a mesetípust „megfelelőképpen” még nem elemezték, dacára annak, hogy egyike a legismertebb európai meséknek.

Nemzetközi elterjedés európai népi eredettel – ismeretlen forrásból

„E mesetípust megfelelőképpen még nem dolgozták fel, de bizonyos, hogy egyike a legismertebb európai meséknek; minden mesegyűjteményben felbukkan. Ismert Szibériában, a Közel-Keleten és Indiában is – írja a Kakasdi népmesék második kötetének a Tündérszép Ilona című meséhez kapcsolódó jegyzetanyagában Dégh Linda. – Legkorábbi irodalmi feljegyzése a XVI. századból ered, Strapalorától, majd a XVIII. században francia gyűjteményekben találjuk. Thompson úgy gondolja, hogy az egész történet népi jellegű, amely a nép ajkáról került a novellagyűjteményekbe; elterjedése alapján európai eredetű lehet. Annyi bizonyos, hogy elterjedési területén meglehetősen egyöntetű a mese”.

Az Aranyhajú Hármasok Produkció ezt az elterjedési területet nagyon tudatosan a Kárpát-medencére fókuszált figyelemmel tárja elénk. Annak tudatában, hogy a Dégh Linda által hiányolt „megfelelő” elemzés egyik lehetséges módja lehet az a döntően szépirodalmi jellegű megközelítés, amellyel az Aranyhajú hármasok dolgozik. Ennek a színpadi műnek a gondolatvilága ugyanis egy teljesen új szellemű rácsodálkozás egy olyan történetre, amelyet a nemzetközi és a magyar folklorisztikai kutatások már alaposan leírtak, egyes variánsaiban összehasonlítottak, csak éppen ezt bizonyos egyetemes és magyar víziók híján tették.

Ahol az adatok kora véget ér, ott kezdődik a mítoszrekonstrukció

Ha azonban engedünk olyan késztetéseknek, művészi sejtelmeknek, amelyekre egy szépirodalmi ihletésű vállalkozás már igenis nagyban hagyatkozhat, akkor ennek köszönhetően az AaTh 707 jelzéssel kezelt folklóranyag sokkal mélyebb, már a mítoszok születésének koráig visszavezethető értelemmel is bírhat.

Egy ilyen mítoszrekonstrukciós vállalkozás természetesen nem lehet tudományos igényű leírása annak, amire a tudomány ambíciói – adatok híján – nem is terjedhetnek ki. De a prjekt alkotói úgy vélik, hogy a történet egyes mintázatait felismerve, s azt az emberiség nagy ősmítoszainak környezetébe helyezve lehetnek kellően megalapozott sejtéseink arra, hogy művészi víziókat alkossunk a történet mélyrétegeiről, s annak mitikus eredetéről.

Meglátásuk szerint azt a folklórtudomány sem tagadja, hogy ez a történet, amelyet a legkorábban a XVI. században jegyeztek fel, a nép ajkán élt, s a keletkezése – így eredeti értelme is – homályba vész. Legfeljebb csak annyi állapítható meg biztosan róla, hogy a szibériai és indiai változatok kimutathatósága ellenére is európai eredetű.

Meggyőződésük szerint egy alapvetően szépirodalmi keretek között mozgó, de a folklorisztika eredményeit is számon tartó vállalkozás azonban ennél messzebbre is visszatekinthet az időkben, s az aranyhajú gyermekekről szóló mesét nemzetközileg és magyar vonatkozásban is mélyebb, ősibb szellemi környezetbe ágyazhatja.

Ősi érckori példázatok és Árpád-kor metatörténelmi olvasatok

Ez a mítoszrekonstrukció így tehát egyszerre két irányban is eredményt mutat fel: az aranyhajú gyermekek meséjét egyrészt az emberiség egyetemes mítoszainak egyikével, az érckorokról szóló ősi példázattal hozza szoros összefüggésbe, másrészt a magyarság Árpád-kori szellemi útkeresésének dimenzióiba helyezi. Az egyik megközelítési kísérlet így az emberiség aranykoráról szóló egyetemes érckori példázatot, a másik megközelítési kísérlet pedig a magyarság ősvallását, a táltoshit csillagvallási örökségét adaptálja.

Mindkét értelmezési kísérlet mitikus hatásokat kelt – az egyik az emberiség nagy aranykorairól szól, a másik pedig a magyar aranykor hitének őrzésében a csillagvallási örökségünk felfénylését fedezi fel.

Nem függetlenül a néprajztudomány eredményeitől, de részben függetlenül a tudományos adatoktól – hiszen azokra a korokra visszatekintve folyik ez a szellemi rekonstrukció, amely korokból nem maradtak, mert nem is maradhattak ránk népi adatközlőktől származó feljegyzések.

Berze Nagy János, Kovács Ágnes és Benedek Katalin öröksége

A tudományos adatoktól való részleges függetlenedés nem jelenti viszont azt, hogy a projekt ne tartaná a lehető legnagyobb becsben mindazokat az adatokat, amelyeket a számunkra még a tudomány eszközeivel belátható idősávokból gyűjtöttek össze az adatközlőktől a folkloristáink a Kárpát-medence szinte minden pontjáról.

Ez a Népmesekatalógus így annyiban támogatja ezt a mítoszrekonstrukciót, hogy a teljesség igényével mutatja fel azokat a magyar népmesei variánsokat, amelyek még éppen fenn tudtak maradni, s amelyek még mindig elénk tudnak tűnni a feledés homályából jól-rosszul kirajzolódva.

Az aranyhajuharmasok.hu Mesekatalógus című menüpontja elsődlegesen tehát arra törekszik, hogy látva láttassa: ez a történet mennyire, mekkora térbeli kiterjedésben él velünk az egész Kárpát-medencében, már időtlen idők óta.

A menüpont anyagában így tehát legelőbb a történet mesekatalógusokban összegyűjtött változatait közlik a szerkesztők. Ehhez a magyar néprajz két nagy, emblematikus jelentőségű mesekatalógusát használják fel: Berze Nagy János Magyar népmesetípusok című, 1957-ben kiadott kétkötetes művét, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjának 1988-ben kiadott művét (Magyar Népmesekatalógus 2. Magyar tündérmesék típusai) – tekintettel azokra a kiegészítésekre is, amelyek a Kovács Ágnes és katalóguskészítő munkacsoportjának anyagán (1953-1990) alapuló adatbázis 1990-től a 2000-es évek elejéig tartó, Benedek Katalin által elvégzett továbbfejlesztésének köszönhetők. (Mint megjegyzik, ez utóbbi adatbázist az ELKH BTK Néprajztudományi Intézetének engedélyével adják közre.)

Berze Nagy János népmesetípusai

A Magyar népmesetípusok I-II. című, kétkötetes, összefoglaló művében Berze Nagy János az aranyhajú gyermekek meséjét a 707-es jelzettel tipizálja, s az alaptörténet altípusaként meghatározza a megölt aranyhajú gyermekek című altípust is, amelyet a 707. I-es jelzettel közöl. A könyvben a 707-es jelzettel meghatározott népmesetípusunknak összesen 35 változatát, a 707. I-es jelzettel meghatározott népmesetípusunknak pedig összesen 8 változatát írja le és látja el a feljegyzés helyéről, idejéről, valamint a gyűjtő és a közlő személyéről szóló egzakt adatokkal. A kötet 1957-ben jelent meg Pécsett, Baranya Megye Tanácsának kiadásában. (A bevezető tanulmányt írta és a tudományos szerkesztést végezte: dr. Banó István; felelős kiadó: Takács Gyula.)

Az ELKH BTK Néprajztudományi Intézetének népmesekatalógusa

Népmesekatalógus – ELKH BTK Néprajztudományi Intézet – Kovács Ágnes és katalóguskészítő munkacsoportjának anyagán (1953-1990) alapuló adatbázis, amelyet Kovács Ágnes halála után 1990-től a 2000-es évek elejéig Benedek Katalin fejlesztett tovább. A kötetmegjelenés adatai: Magyar Népmesekatalógus 2. Magyar tündérmesék típusai (AaTh 300-749); Hivatalos kibocsátás: 1988. Bevezető szerzője: Dömötör Ákos. Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoport. Közreműködő: Kovács Ágnes (sorozatszerkesztő), Nagy Ilona (lektor). Jogtulajdonos: Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH), Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Néprajztudományi Intézet.

Az aranyhajuharmasok.hu Mesekatalógus című menüpontja azonban nem éri be ennyivel. Túl azon, hogy bemutatják a népmesék kutatásával foglalkozó magyar folklórtudomány két legbecsesebb forrásának minden idevágó, az aranyhajú gyermekekről szóló, az Aarne–Thompson–Uther (ATU) Index alapján 707-es jelzéssel kezelt darabjait, közlik az adott mesetípushoz tartozó mesék azon változatait, amelyek teljes terjedelmükben elérhetőek a virtuális térben, s így digitális formában is léteznek. Döntően a Project Gutenberg (www.gutenberg.org) munkájának köszönhetően, részben pedig a projekt munkatársai által külön erre a célra elkészült eseti és egyedi digitalizások eredményeként.

Szellemi jelzőfények: szöveghű változatok a Kárpát-medence térképén

A Mesekatalógus így összesen tizenöt változatot közöl teljes terjedelemben az aranyhajú hármasok történetét feldolgozó magyar népmesék (AaTh 707) közül, s ezek gyűjtésének helyszíneit a Kárpát-medence térképére kivetítve is ábrázolja.

Olyan kiváló folkloristáink gyűjtése alapján olvashatók itt szöveghű változatokban ezek a magyar népmesék, mint például Ipolyi Arnold (Az aranyhajú gyermekek), Ortutay Gyula (Az aranyhajú két testvér), Berze Nagy János (A boldogtalan királyné), Horger Antal (A két aranyhajú gyermek) Dégh Linda (Tündérszép Ilona), Fehér Zoltán (Az aranyhajú ikrek). De ott van a teljes terjedelemben olvasható népmesék sorában a projekt számára a címét kölcsönző Gaál György-féle variáns is (Az aranyhajú hármasok).

Egy térkép, ami több mint egy térkép: haza, a magasban

Az aranyhajuharmasok.hu Mesekatalógus című menüpontjának szerkesztői ezt az aranyhajak szálainak tekergését nyomon követő kárpát-medencei térképet lelkiségét tekintve többre becsülik, nagyobbra tartják egy puszta térképnél. Híven ahhoz a gondolathoz, amit Illyés Gyula fejtett ki klasszikus versében (Haza, a magasban). Illyés ugyanis úgy tartja, eljöhet az az idő, amikor emlékezni bátrabb dolog lesz, mint tervezni – vagyis új hont inkább a múlt időkben fürkészni, mint a jövendőben. Ennek a bátorságnak a záloga Illyés verse szerint az, ha vele együtt mindannyian úgy érezhetjük: áll a mi hazánk már, védőbben minden magasságnál. S ennek a magasban lakozó hazának a védelmezéséhez nem kell több, nem kell más, mint fegyvert szerezni: de nem akármilyeneket, hanem bűvös igéket.

Az aranyhajuharmasok.hu Mesekatalógus című menüpontjában – a szerkesztők meglátása szerint – ott vannak ezek a bűvös igék. Bizonyítva azt, hogy azok az arany hajszálak még ma is megcsillannak. Azok a gyermekek még ma is köztünk járnak. Az a három csillag még ma is mutatja az utat. Az a hit még ma is él. Ahogy a Kárpát-medence adatközlői által számunkra megőrzött szellemi útmutatásokban, úgy a mi szívünkben is.

Ettől a térképnek a rendeltetésszerű használatától, az aranyhajú gyermekekről szóló történeteink helyhez kötött megismerésétől a projekt munkatársai és alkotói azt várják, hogy az aranyhajú gyermekek szellemi státusza előbb-utóbb megváltozzon.

Emlékezni bátrabb dolog lett, mint tervezni

Mert ma még nem szokás rájuk hivatkozni, pedig érdemes lenne. Mert ma még nem szokás bennük hinni, pedig ez nekünk külön ajándékot jelentene. Mert ma még nehéz elképzelni, hogy belőlük ma is erőt lehetne meríteni, pedig reménykednünk most éppen ebben kellene.

De ezek a szellemi feltételek mostanra megváltoztak. Mert eljött az idő, amiről Illyés írt. Az az idő, amelyben emlékezni bátrabb dolog lesz, mint tervezni.

Emlékezzünk hát – tartják az aranyhajuharmasok.hu szerkesztői, s ezt a közös emlékezést a maguk részéről a Mesekatalógus menüpont alatt frissen publikált tartalmakkal is támogatni igyekeznek.