MAGYAR
NÉPKÖLTÉSI GYÜJTEMÉNY

UJ FOLYAM

A KISFALUDY-TÁRSASÁG MEGBIZÁSÁBÓL

SZERKESZTI

DR SEBESTYÉN GYULA

XIII. KÖTET

IPOLYI ARNOLD NÉPMESEGYÜJTEMÉNYE

BUDAPEST

AZ ATHENAEUM RÉSZVÉNYTÁRSULAT TULAJDONA

1914

IPOLYI ARNOLD
NÉPMESEGYÜJTEMÉNYE

SZERKESZTETTE

KÁLMÁNY LAJOS

KIADJA A KISFALUDY-TÁRSASÁG

BUDAPEST

AZ ATHENAEUM RÉSZVÉNYTÁRSULAT TULAJDONA

1914

6946.– Budapest, az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája

51. Mostoha királyfiakat gyilkoltat

Hol volt, hol nem volt, volt egy király mostoha feleségével s két gyermekével s a mostohának egy gyermekével. A mostoha, mivel saját gyermekét akarta királlyá tenni, mindenkép igyekezett a királyfiakat elveszteni. Mivel tudta, hogy a király őt nagyon szereti, mondá:

– Édes férjem, ha akarod, hogy épséges és egészséges maradjak, hagyd a két fiad máját megennem!

A király végre is felesége rimánkodásaira hallgatván, fiait leölette, tüdejöket és májokat a mostoha megette, többi testöket pedig elásatta az udvarban.

Ezen a helyen két arany almafa nyőlt, mire a király is büszke volt és sok király irígyelte fájait. De a mostoha nem nézhetvén a fákat, mondá férjének, hogy csináltasson belőlök két ágyat. A király, ámbár szomoruan, ezt is megtevé.

Éjjel a király nyugodtan aludt, de a mostoha éppen nem úgy; ébren lévén, hallotta a királytartó ágyat beszélni:

– Édestesvérem, de könnyű terhet hordok én, édesatyámat!

De a másik mondá:

– Annál nehezebb az enyém! mert én gyilkosomat hordom!

Másnap a mostoha az ágyakat összehordá s megégeté.

De egy szikrányi mind a két ágyból lepattant, miből azután aranygyapjas kos lett, ezeket is megégettette a mostoha, de belőlök egy-egy gyapjúszál ugrott ki, a szél a vízre vitte s ott két arany kácsává változtak.

Onnan egy öreg anyó fogta ki őket, ekkor aranyhajú gyermekeké váltak.

Az öreg anyó a palotába vitte őket, hol a gyermekek elbeszélték, mint igyekezett a mostoha elveszteni őket, ekkor a király a mostohát a leányával együtt felnégyeltette s a két aranyhajú fiú atyjával boldogul él.

(Ipolyi A. gyüjteményében 395. sz. Véber Károly gyüjt. Szeged.)