XIII. KÖTET

IPOLYI ARNOLD NÉPMESEGYÜJTEMÉNYE

BUDAPEST

AZ ATHENAEUM RÉSZVÉNYTÁRSULAT TULAJDONA

1914
IPOLYI ARNOLD
NÉPMESEGYÜJTEMÉNYE

SZERKESZTETTE
KÁLMÁNY LAJOS

KIADJA A KISFALUDY-TÁRSASÁG

BUDAPEST

AZ ATHENAEUM RÉSZVÉNYTÁRSULAT TULAJDONA

1914

Budapest, az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája

65. Az aranyhajú gyermekek.

Egyszer volt, hol nem volt, még az óperencián egy kakaskukorikolásnyival s egy vén bolhaugrásnyival is túl volt egy fiatal király, kinek igen szép felesége volt.

Egyszer a szomszéd király ellen harczolni kellett mennie, feleségétől s anyjától keservesen elbúcsúzott; feleségét áldott állapotban hagyván otthon, kérte, hogy minden hónapban tudósítsa őt hogyléte felől.

A király anyja igen házsártos vénasszony volt s haragudott menyére, mert fia nem kedve szerint házasodott; most elérkezettnek hitte az időt, melyben menyét eltávolíthatja a háztól. A szülés ideje bekövetkezett és a királyné két, szép gyermeket szült: egy fiút és egy leányt; a fiúnak a homlokán aranycsillag, a kis leánynak pedig a jobbkarján egy szép liliom volt.

Az öregasszony a szülés után néhány perccel kicserélte a gyermekeket, két, kis koppókölyköt tett a gyermek alá, a kis gyermekeket pedig egy kosárba tette, egy kecskebőrt megtöltvén tejjel, két lábát mint emlőket adta a két gyermek szájába s eleresztette a tengeren; fiának pedig tüstént levelet írt, hogy felesége két koppót szült.

A király nagyon felbőszült s tüstént parancsolatot küldött haza, hogy feleségét a két, kis kölyökkel kőfal közé rakják s csak akkora helyt hagyjanak, hogy neki ételt és italt adhassanak be rajta s hogy mindenki, aki csak a kőfal mellett elmegy, köpdösse le; máskülönben fejével számol s ezt a parancsolatot tüstént teljesítették is.

A két kis gyermeket sokáig hajtotta a szél ide s tova a tengeren, míg végre egy sziget felé hajtotta, mely egy más királynak a birtoka volt, ennek a királynak egy gyermeke sem volt s éppen a tengerparton sétált, midőn meglátta a kosarat, melyet a víz kivetett.

Álmélkodva látta, hogy két, kis gyermek síránkozik a kosárban és szemök minden könnye gyémánt és drágakő volt. Mikor meglátták a kis gyermekek a királyt, mosolyogtak s ekkor a legszebb rózsák hullottak. A király nagy örömmel ragadta fel a két kis tengerészt, mondván:

– Ime, ezt az Isten küldötte, neveljük fel őket! A kis királyfiak nevelkedtek s 15 évesek voltak már, midőn gondviselőjük halálos ágyához hivatá őket s érzékenyen búcsúzott el tőlük, azt kötvén a fiú szívére, hogy szeresse a népet s tegyen jót mindenkivel, úgy áldja meg őt az Isten! S ha a felesége meghal, ő lesz a király; ezzel kiadta lelkét.

A királyné szerfelett búsult, síránkozott s bánatában két hónap mulva ő is meghalt. Halálos ágyához hivatá ez is a két gyermeket s meghagyta nekik, miszerint elzárkózva üljenek szobájokban, senkit be ne bocsássanak, csak a házbelieket, kiket már ismernek, de idegent senkit, bárki legyen az s a királyságot átadta a fiúnak, kimult.

Nemsokára ezután a fiúnak kedve jött a vadászatra s kiment az erdőre vadászni, amint ment, hallotta, hogy a koppók hajtanak s egy nyúl egyenesen feléje tartott és ezt ő lelőtte. Csakhamar erre eljött a koppók birtokosa is, a szomszéd király, az ő atyja s kérte tőle a nyulat, mert azt az ő kutyái hajtották; de a fiú szabadkozott, hogy jó lesz az ő kis testvérének ebédre.

A királynak megtetszett a fiú bátorsága, odaengedte a nyulat, otthon pedig elbeszélte anyjának, hogy milyen csillagos homlokú, kis fiút látott és hogy megtetszett neki.

Az öregasszony mindjárt arra gondolt, hogy jó lesz bármi úton-módon elveszteni a két testvért, mert másképen neki kell elveszni; ezért egyszer, mikor a fiú vadászaton volt, a kastélyhoz ment s a kapun zörgetett, de nem nyitották ki. A kis leány kinézett az ablakon s mondta, hogy nem bocsájt be senkit; az öregasszony kérte, rimánkodott, de hasztalan volt, azután fenyegetődzött, azt mondta, ha testvére el nem hozza a szépen szóló madarat az elátkozott várból, akkor mind a kettőjöknek meg kell halni.

A kis leány sírt s mikor testvére hazajött, elmondta neki, hogy s mint járt; de a kis király nem ijedt meg, hanem bátran azt mondá:

– Sebaj! Majd elhozom én!

És csakhamar útra készült.

Hét országon kellett keresztülmennie s mikor már közel volt a várhoz, remetére talált, kinek ekképen köszönt:

– Jónapot, édes öregatyám!

Az öreg elfogadta a köszönést s mindenáron vissza akarta küldeni a kis királyt, de nem lehetett visszatartóztatni.

Ekkor az öreg jó tanácsot adott neki, hogy ha ezt megtartja, elhozhatja a szépen szóló madarat.

Azt mondta neki, hogy ha bemegy a kapun, egyenesen tartson mindenütt s a kert közepén szép kis zöld fán arany kalitkában van a madár, de a kalitkát ágastól kell levenni s úgy hozni ki.

A fa tövében volt egy forrás az élet vizével, ebből kellett neki meríteni egy üveggel; azután ha kifelé jön, sebesen jöjjön, rettenetes állatok fognak háta megett bömbölni, ordítani, végre szülei, testvérei fogják őt síránkozva kérni, de neki nem szabad visszanézni, mert tüstént kővé változik, mint sokan, kik már próbát tettek. Ha egyszer kihozza már a kapun a madarat, szétnézhet ott a szerencsétlenek közt, kik kővé váltak, de ne élessze fel őket, mert akkor neki lesz velök baja!

A kis fiú úgy tett, mint tanácsolva volt, sebesen haladt a kertben s letörte a nagy kalitkát ágastól, merített az élet vizéből s ezzel megfordult s jött kifelé.

Mindjárt hallotta a nagy ágyúdörgéseket, puskalövéseket, irtóztató ordításokat, szüleinek és testvéreinek a síránkozását, de mindezekre mit sem hajtott, hanem sebesen haladt kifelé. Végre kiért a kapun, széttekintett s látott töménytelen sok kőembert.

Megszánta őket, az élet vizéből mindegyikre öntött egy cseppet s azok mind feléledtek s nagyon köszönték, hogy felélesztette őket; együtt haladtak azután a remete lakása felé.

Útközben azonban feltámadt bennök az irígység, felgerjedt bennök, el akarták a gyermektől venni a szépen szóló madarat, de ekkor jött a remete, megszidta őket, hogy így akarnak bánni jóltevőjökkel s megköszönte a kis királynak, hogy felszabadította remetesége alól; mert ő el volt átkozva, hogy mindaddig ott tartozik remetéskedni és az arrajövőknek útbaigazítást adni, míg valaki a szépen szóló madarat onnan el nem hozza; különben ő is király gyermeke s most már ketten indultak hazafelé.

Hosszú utazás után hazaért a kis király s a kastély előtt sokáig tapsolt, kiabált, míg végre kis húga, ki ezalatt mindig sírt és imádkozott, kinézett s örömében nem tudott hova lenni. A mindentudó és szépen szóló madártól azután megtudták, hogy kicsoda az ő atyjok és miképen cselekedett velök az ő nagyanyjok.

Ezután a királyfi megkérdezte a szépen szóló madarat: miképen juthatna el legkönnyebben atyjához?

– Úgy, édes gazdám, ha kimégy még egyszer vadászni s ha összeakadsz atyáddal, hívd meg őt ebédre; a többiről én magam fogok gondoskodni; az ellátásról, ételekről, mindenről!

A kis király örömmel szót fogadott a szépen szóló madárnak, kiment vadászni, ismét hallott a rengeteg erdőben vadászeb csaholását; egyszer csak kibukkant elébe egy gyönyörű szarvas, ő ezt csakhamar elejtette s bevárta, míg előjön a követelő. Ott termett a király is azonnal és követelte szarvasát:

– Add ide, öcsém, – úgymond – már másodszor lövöd el kutyám elől vadamat!

– Dehogy adom, – mond a királyfi – jó lesz a húsa, a jövő héten úgy is szívesen látom felségedet minden háznépestől udvari tisztjeivel együtt szegény lakásomban!

A királynak szerfelett megtetszett a királyfi bátorsága s megígérte neki, hogy el fog hozzá menni. A kis király hazavitte a vadat, elmondta húgának, miszerint atyjok el fog jönni, de ne ismertesse meg vele magát.

Eljött végre a kitűzött idő s mindent a legcsinosabban rendelt el a szépen szóló madár, minden szebb volt legalább is hétszer, mint a szomszéd királyé.

A legízletesebb ételeket hordták fel a szerecsen szobalányok, kiket a madár idézett elő s tizenkét Szellem volt a muzsikus, kik a leggyönyörűbb nótákat húzták ebéd után. Az öreg királynak a szeme fénye majd elveszett a vakító pompa láttára.

Ebéd végeztével meghívta magához, sokkal szegényebb udvarába a kis királyt. A kis király elfogadta a meghívást és érzékenyen elbúcsúztak a viszontlátásig.

Ezután megkérdezte madarától az anyja hollétét; a madár megmondta, hogy az út mellett levő kápolnába van befalazva s hogy ő onnan a Szellemek segítségével kiviteti.

Nehezen számlálták a napokat, órákat, perczeket, végre elérkezett a várva várt idő. Gyönyörű hatlovas hintóba ültek s elindultak, a kápolna mellett megállottak, a szépen szóló madár előparancsolá a Szellemeket, s kihozatta az anyát a kőfal közül; ekkor megismertették vele magokat gyermekei s kérték anyjokat, hogy ne ismertesse még meg magát az öreg királlyal, csak majd azután. Gyönyörű fekete selyemruhát adtak reá s behajtattak az öreg király udvarába, ki már messziről üdvözölte őket és igen szívesen fogadta vendégeit.

Elérkezett az ebéd ideje, egyik egy s másik más mesét mondott; végre rákezdte a kis király is a meséjét: Volt egyszer egy király, volt ennek a királynak egy gyönyörű szép felesége. Egyszer a királynak háborúba kellett menni, feleségét otthon hagyta áldott állapotban; és így tovább mesélte az ő élete történetét. Mikor az öregasszony ármányára került a sor, az öregasszony irult-pirult, végre felkiáltott a kis király:

– Felséges király, mit érdemel az a személy, ki így rászedte fiát?

A király nem vette észre a czélzást, azt mondta, hogy felnégyelést; ekkor a feketelelkű öregasszony elájult s a kis király szaván fogta atyját s az öregasszonyt tüstént felnégyelték, a város négy szegletére felszegezték, magokat pedig megismertették.

Ekkor nagy vendégséget csaptak, még a szépen szóló madár is emberré, királyfivá változott, kinek addig kellett madárbőrben lenni, míg valakivel jót nem tett. Vígadtak, tánczoltak, ettek, ittak, még én is elindultam egy szöszfarkú, viaszkderekú, üvegfejű lovon; aczélpatkója volt lovamnak, sarkantyúm papirosból volt; a lovam megbotlott egy kőben, tüzet adott az aczélpatkó, meggyulladt a lovam farka, elolvadt a dereka, szétrepedt a feje, leégett a sarkantyúm is, s amint láttok, azért járok most az apostolok forspontján.

(Ipolyi A. gyüjteményében 27. sz. Csolosz Pál gyüjt. Máramaros-Sziget.)